Élni a bizalommal

A patikus mint meghatározó információforrás

A lakosság csaknem háromnegyede az egészségügyi információszerzés folyamatában kiemelt szerepet tulajdonít a gyógyszerészeknek. Nemcsak hogy gyakran fordulnak hozzájuk, de ebbõl a szempontból hiteles forrásnak is tartják õket. A patikusok ezt a bizalmat kihasználva tudnák még hatékonyabban végezni a munkájukat.

 

Napjainkban jelentõsen felértékelõdött az egészség fogalma. Mind a fiatal, mind az idõsebb korosztályokat egyre inkább érdekli, hogy mit tehetnek saját egészségük megõrzése, a betegségek megelõzése, illetve hatékonyabb diagnosztizálása, kezelése érdekében. Ráadásul a 2011. évi egészségpolitikai intézkedések között elfogadott, a terápiás eredményességen alapuló támogatási rendszer várhatóan tovább erõsíti ezen információk fontosságát, a gyógyítási folyamatban jelentõsen megnövelve a „felvilágosult” beteg szerepét.

     Az egészséggel kapcsolatos attitûdök elmúlt néhány évben bekövetkezett változásában jelentõs szerepe volt az online csatornák elõtérbe kerülésének. Az internetnek ma már komoly a felelõssége az egészségügyi felvilágosításban, a tudatosabb gondolkodás alakításában.

 

 

Legfontosabb információforrások: a háziorvos és az internet

Az egészséggel, illetve az egyes betegségekkel kapcsolatos információszerzés tekintetében két forrás áll abszolút kiemelt helyen: a felnõtt lakosság 36 százaléka ebbõl a szempontból a háziorvost, 35 százaléka pedig az internetet tekinti elsõdleges támpontnak. Ugyanakkor a csatornák kiemelt szerepe az életkor szerinti bontás alapján teljesen megosztott. A fiatalabbak körében a világháló élvez prioritást, hiszen ha egészségrõl van szó, a 18–45 év közöttiek csaknem fele (!) a netet tekinti elsõdleges forrásnak, míg az idõsebbek körében a családorvosokról mondható el hasonló.

     Az alternatív gyógymódok egyre gyakoribb megjelenését mutatja, hogy többen az akupunktúrás orvost emelték ki spontán módon, mint elsõdleges információforrást.

 

 

A gyógyszerészek és a patikai szaklapok szerepe

Az elsõdleges információforrás kérdéskörét támogatottan vizsgálva megállapítható, hogy abban a szakorvos, a háziorvos, a patikus és az internet szerepe mondható kiemeltnek.

     A gyógyszerészeket a lakosság mintegy 40 százaléka tartja kiemelten fontos információs csatornának, de további 30 százalékuk is jelentõs szerepet tulajdonít nekik. A patikusok mellett az ingyenes gyógyszertári lapokat is meghatározó forrásnak – 5-ös és 4-es az értékelések összege – tartja a lakosok körülbelül 40 százaléka.

     Mind a gyógyszerészek, mind a patikai lapok, de különösen az utóbbiak esetében jól megfigyelhetõ, hogy kik számára jelentenek elsõdleges támpontot. Fõként – nem meglepõ módon – a nõknek és az idõsebb korosztálynak, hiszen az életkor emelkedésével jelentõsen nõ az e csatornákat meghatározónak tartók aránya. Mellettük jellemzõen a krónikus betegek és az alacsonyabb végzettséggel rendelkezõk említették e forrásokat. A gyógyszerész személye egyébként a település méretének csökkenésével is mind jelentõsebb szerepet kap az informálásban.

 

 

A csatornák információs értéke: a megbízhatóság

Azonban nemcsak magának a csatornának a használata fontos, hanem annak a megítélése is, hogy a felhasználók mennyire tartják azt megbízhatónak. A fontosság és megbízhatóság átlagos értékei alapján a leggyakrabban használt és a leginkább hiteles információforrás a háziorvos, a szakorvos és a gyógyszerész, de jelentõs szerepet tölt be ebbõl a szempontból az internet és a gyógyszertári asszisztens is.

     A gyógyszerészek és a patikai lapok leginkább az idõsebbek, a krónikus betegségben szenvedõk és a nõk körében számítanak kifejezetten megbízható információforrásnak, míg az internetet a fiatalabb korosztály értékeli az átlagosnál hitelesebbnek. 

     A trendeket tekintve, a 2007-es évhez képest gyakorlatilag mind a gyógyszerészek, mind a patikában elérhetõ ingyenes kiadványok megbízhatósága töretlen, tehát e források megítélése az internethasználat terjedése ellenére sem változott.

     Ugyanakkor az ingyenes kiadványok esetében megfigyelhetõ egyfajta bizalomvesztés, hiszen növekvõ tendenciát mutat azoknak az aránya, akik nem tartják megbízhatónak e lapokat!

     A patikusok iránt érzett bizalmat kihasználva, a gyógyszerészek nagyban hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a lakosság megfelelõ információkat kapjon mind egészségtudatossága növelésében és egészségének megõrzése, mind betegségének gyógyítása tekintetében. A gyógyszerészi gondozás elõtérbe kerülésével egyre fontosabbá válik a patikusok információs szerepe, amit a betegek ugyan az internet adta korlátlan lehetõségek miatt egyelõre kevéssé használnak ki, viszont mindenképpen az egyik leghitelesebb forrásként értékelnek.

 

Ádám Melinda
kvantitatív elemzõ