Mit lehet nyerni a megfelelésre törekvéssel?

Enyhítő körülmények a GVH fogyasztóvédelmi eljárásaiban

A gyógyszer-, étrend-kiegészítő- és orvostechnikai eszközforgalmazó vállalkozások döntéshozóinak jelentős része nem rendelkezik kielégítő információkkal a versenyjogi szabályokhoz való igazodást segítő programok előnyeiről, illetve egyes esetekben nem elég következetesek a megfelelésre törekvésben. Pedig a tudatosság milliós nagyságrendű bírságok elkerülését tenné lehetővé a vállalkozásaik számára.

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) által közzétett határozatok egyre inkább igazolják, hogy az a vállalkozás, amelyik törekszik a versenyjogi előírásoknak való megfelelésre, a jogsértés megítélése során kedvezőbb elbírálásban részesülhet.

Ismert tény, hogy a versenyjogi jogsértés megállapításával a vállalkozásnak nemcsak a kiszabott bírság megfizetésével és egyéb szankciók teljesítésével (pl. meghatározott tartalmak közzétételével) kell számolnia, hanem a reputációjában bekövetkező veszteséggel is. Arra azonban már kevesebben gondolnak, hogy egy jól kidolgozott és megfelelően alkalmazott versenyjogi megfelelési programmal nagyobb eséllyel kerülhetik el a bírsággal fenyegető magatartásokat. Egy ilyen program ugyanis elsősorban azt célozza, hogy azonnal beazonosíthatóvá váljék egy jogsértés kockázata. Így lesz képes a vállalkozás arra, hogy megtegye a jogsértés elkerüléséhez, illetve a gyors és hatékony kezeléséhez szükséges lépéseket.

A GVH nyilvános gyakorlatából megállapítható, hogy a hatóság az önkéntes jogkövetés előmozdításának egyik legfontosabb eszközeként ösztönzi a jogsértések megelőzését, feltárását és kezelését szolgáló megfelelési programok kidolgozását, valamint azok hatékony alkalmazását. Ennek érdekében a GVH a versenyfelügyeleti bírság kiszabása során figyelembe veszi az előzetes, illetve utólagos megfelelési erőfeszítéseket, különösen a megfelelési programok alkalmazását, mivel álláspontja szerint sokkal nagyobb társadalmi érdek fűződik a jogsértések megelőzéshez, mint azok utólagos szankcionálásához.

Mitől lesz igazán jó egy program?

Egy sikeres megfelelési program azon működési- és jogterületek átfogó elemzésére épül, amelyeken a legnagyobb valószínűséggel merül fel a jogsértés kockázata a vállalkozás tevékenysége során.

A valódi megfelelés érdekében a programot a vállalkozás szervezetének minden szintjén alkalmazni kell, és különösen fontos a vezető tisztségviselők támogatása. A sikerhez szükséges továbbá, hogy a program tartalmazzon világos jelentéstételi mechanizmusokat, mely következtében, ha egy munkavállaló jogsértő magatartást észlel, pontos útmutatást kapjon a szükséges további lépésekről és garanciákról.

A közelmúltban elérhetővé tett döntések alapján megállapítható, hogy még kedvezőbben értékeli a GVH a megfelelési erőfeszítéseket, ha azok túlmutatnak az eljárás alá vont vállalkozás szervezeti keretein, például azzal, hogy más érintettek (szerződéses partnerek, versenytársak, nyilvánosság) számára is iránymutatásul szolgálnak. Ennek eszköze lehet a vállalkozás szerződéskötési gyakorlatának, partnerek felé irányuló kommunikációjának kiegészítése a megfelelést célzó elemekkel, vagy a szakmai nyilvánosságot, illetve a fogyasztókat célzó edukáció (tájékoztató kampány).

Többet érnek az előzetes intézkedések

Amennyiben eljárás indul a vállalkozás ellen a GVH előtt, a hatóság jelentőséget tulajdonít az olyan megfelelési erőfeszítéseknek, amelyeket már a versenyfelügyeleti eljárás megindítását megelőzően is működtettek. Ezeket a vállalkozás önkéntes jogkövetésre törekvésének jeleként értékelik.

Erre tekintettel a bírság meghatározásakor enyhítő körülmény lehet egy körültekintően kidolgozott megfelelési program. (Megjegyzendő ezen a ponton, hogy a „körültekintő” nem feltétlenül jelent terjedelmeset is.) Ugyanakkor a vállalkozásnak figyelemmel kell lennie arra, hogy nem önmagában a program léte, hanem az adott ügyben a releváns megfelelés érdekében tett konkrét és érdemi erőfeszítés az, amit a GVH enyhítő körülményként értékel. Ezt a konkrét és érdemi erőfeszítését bizonyítania kell az eljárás során, ezért szüksége van az adott ügyben a megfelelés érdekében tett lépések dokumentációjára is. Gyakorlati tapasztalat, hogy a dokumentálás akkor nem marad el, ha a megfelelési program életszerű elvárásokat támaszt a munkatársakkal szemben, és a cégvezetés következetes a program érvényesítésében.

Felmerül a kérdés, hogy milyen erőfeszítés tekinthető „érdeminek” a vállalkozás részéről, és vehető ezáltal enyhítő körülményként figyelembe? E tekintetben a Gazdasági Versenyhivatal elnökének és a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa elnökének 12/2017. közleménye a fogyasztóvédelmi típusú ügyekben kiszabott bírság meghatározásának szempontjairól („Bírságközlemény”) ad iránymutatást, ami szerint érdemi az erőfeszítés, amennyiben a vállalkozás megfelelően igazolni tudja, hogy az érintett kereskedelmi gyakorlattal kapcsolatban

a megfelelés szándékával beszerzettegy az alkalmazandó jogszabályokkal és a GVH gyakorlatával nyilvánvalóan nem ellentétes tartalmú állásfoglalást.

Mindez a gyakorlatban azt jelenti, hogy amennyiben a megfelelési program alkalmazása során a vállalkozás arra jut, hogy valamely kereskedelmi gyakorlatával kapcsolatos kérdés megalapozott eldöntéséhez nem rendelkezik a szükséges szakismerettel, segítséget kell kérnie. Azaz, a döntési folyamatba esetről-esetre be kell vonnia egy kompetens személyt (például a vállalkozásnál működő fogyasztóvédelmi referenst), vagy felkérni egy tőle független szakmai szervezetet vagy személyt (ügyvédet, ügyvédi irodát) az adott kérdésben való állásfoglalásra.

A Bírságközlemény szerint a megfelelési szándékhoz annak bizonyítása is szükséges, hogy az állásfoglalás beszerzése a jogsértőnek ítélt gyakorlat bevezetése előtt történt meg, és a vállalkozás annak megfelelően alakította ki a kereskedelmi tevékenységét.

Hasznos lehet az utólagos igyekezet is

Előfordul, hogy a vállalkozás már csak a versenyfelügyeleti eljárás alatt kezdi meg a megfelelésre törekvés szabályozott kialakítását. A GVH úgy tekint ezekre a megfelelési programokra, mint amelyek az adott ügyben vizsgált magatartás feltárásához, valamint az eljárás eredményességéhez már nem tudnak érdemben hozzájárulni.

Tekintettel arra, hogy az utólagosan bevezetett megfelelési programok csak a jövőre nézve segítik elő a vállalkozás jogkövetését, az ezeken alapuló vállalásokat – az előzetesekhez képest –  kisebb mértékű bírságcsökkentéssel jutalmazza a GVH. Mégis, az eljárás megindulását követően sem késő megfontolni ilyen lépések megtételét, a tevőleges jóvátétel tanúsításával vagy a jogsértés beismerésével párhuzamosan.

Bizonyos esetekben lehetősége van az eljárás alá vont cégnek arra is, hogy úgynevezett kötelezettségvállalás keretében önként vállalja, hogy magatartását meghatározott módon összhangba hozza a jogszabályi rendelkezésekkel. Ez megvalósulhat megfelelési program kialakításával és bevezetésével, de vállalhatja a már működő programja kiegészítését, elmélyítését, az újonnan szerzett tapasztalatok alapján való specifikálását.

A GVH az eljárás során mérlegeléssel dönt a vállalkozás által tett, a vállalásokat megfelelő részletezettséggel bemutató kötelezettségvállalási nyilatkozat elfogadhatóságáról. Amennyiben a GVH úgy ítéli meg, hogy a kötelezettségvállalással a közérdek hatékony védelme biztosítható, az eljáró versenytanács határozatában kötelezővé teszi a vállalások teljesítését, anélkül, hogy a jogsértés megvalósulását vagy annak hiányát megállapítaná.

Figyelemmel az egyedi szempontokra

A vállalkozások különböző struktúrában, illetve vállalati kultúrával működnek, így más és más típusú kockázatok merülnek fel tevékenységük gyakorlása során. Ezért kell egyedileg kidolgozni a számukra alkalmas és hatékony programot, ami segíti a szabályoknak való megfelelésüket a mindennapi működésük során.

© Réti, Várszegi és Társai PwC Legal Ügyvédi Iroda
Dr. Dávid Barbara LL.M. és
Dr. Zalai Péter LL.M.

Figyelmeztetés! A fentiek nem minősülnek jogi tanácsadásnak, és nem helyettesítik a konkrét esetben szükséges jogi tanácsot. További információkért keresse a szerzőket!